Среща по проект „И аз имам семейство“

05.04.2012, 13:51 | Коментари: 0
Среща по проект И аз имам семейство

На 5 април 2012 г., четвъртък, от 19.00 часа в кметството на град Шипка ще се проведе информационна среща във връзка с реализацията проекта „И аз имам семейство“, с бенефициент Агенция за социално подпомагане, партньор по който е община Казанлък. Проектът се изпълнява по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме“, Приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейски социален фонд.

Продължителността на проекта е 26 месеца, от септември 2011 г. до 31.10.2013 г. Стойността на безвъзмездната финансова помощ на проекта е в размер на 14 989 455.30 лева, (в т. ч. 12 741 037.00 лева – ЕСФ и 2 248 418.30 лева – национално съфинансиране).

Основната цел на проекта е да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне.

Специфични цели:

1. Прилагане в национален мащаб на нов подход за предоставяне на услугата „Приемна грижа“ – доброволна, професионална и заместваща.

2. Разширяване на възможностите за развитие на приемната грижа чрез нарастване на броят на приемните семейства и желаещите да предоставят тази социална услуга в национален мащаб.

3. Създаване на условия за намаляване на бедността, особено в малките населени места, чрез създаване на заетост като приемни родители на безработни лица.

4. Децентрализиране на услугата „Приемна грижа“ и разгръщането й на общинско ниво, като инструмент за превенция на настаняването в специализирана институция на децата от целевите групи и/или тяхната деинституционализация.

Целева група:

  • кандидати за приемни родители, приемни семейства, семейства на роднини и близки;
  • деца от общността, в риск от изоставяне и техните семейства, в това число и семейства на техни близки и роднини;
  • деца, настанени в специализирани институции;
  • деца, настанени в приемни семейства;
  • деца, настанени при близки и роднини.

Желаещите да станат приемни родители могат да се обърнат към Екипа по приемна грижа към Община Казанлък, където ще получат информация за условията и реда за кандидатстване за приемно семейство – ул. „Войнишка“ №25 – сграда №2 на Община Казанлък, Ет.2, стая №14

За контакти:

  • телефон: 0878 799239, 0878 79937;
  • имейл: priemna_grija_kazanlak@mail.bg.